Tilstandsrapport for boligsalg

Alt du trenger når du skal selge bolig og hytte


Boligsalgsrapport er basert på NS 3600 – NorskStandard for teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig. Rapporten giren grundig gjennomgang med informasjon om tilstanden til boligen.

Takstmannen følger en detaljert sjekkliste, og vurderer behovet forreparasjoner, fornyelse og vedlikehold når boligens verdi beregnes.I en Boligsalgsrapport legges det spesiell vekt på de byggetekniskeforholdene som er særlig relevante ved eierskifte. På den måten kanmisforståelser unngås, og konflikter forebygges. Rapporten erstatter ikkeselgerens opplysningsplikt eller kjøperens plikt til selv å undersøke boligen,men er et dokument som øker begge parters trygghet.

Lett å gjøre seg kjent med de viktigste forholdene ved boligen


Boligsalgsrapporten gir en beskrivelse og vurdering av byggverkog bygningsdeler som takstmannen har observert og som normalthar betydning ved eierskifte. Rapporten gir således systematisk oggrundig informasjon om de viktige forholdene ved en bolig.
For enkel lesbarhet har rapporten et sammendrag med oversiktover de viktigste forholdene ved boligen og en hoveddel hvor allekontrollpunkter fremgår. Det blir utført visuelle observasjoner, oginspeksjon på lett tilgjengelige deler av konstruksjonen.

Boligsalgsrapporten er et standardisert produkt, som i tillegg byggerpå kvalifisert skjønn fra takstmannen.

Går gjennom alle rom


Vi undersøker alle rom i leiligheten når det gjelder det byggetekniske. Alle tilgjengelige flater blir vurdert. Kosmetiske avvikende forhold som ikke har vesentlig konstruksjonsmessige betydning blir ikke alltid tillagt betydning. Våtrom blir tillagt spesiell vurdering. Arbeidene utføres i henhold til en utarbeidet Norsk Standard 3600for bruk for slike oppdrag.

Undersøkelser ved flere nivå


Dersom det i spesielle tilfeller anses nødvendig kan vi utføre ytterligere undersøkelser på høyere nivåer, det vil si nivå 2 eller 3. Vanligvis kontrolleres kun innvendige arealer.

Dette må imidlertid bestilles spesielt.

En tryggere handel


Mange av våre tjenester kommer i form av en tilstandsrapport. Våre tilstandsrapporter er en billig beskyttelse mot overraskelser ved kjøp, salg eller vedlikehold av eiendommen.

Hva er en tilstandsanalyse?


Tilstandsanalyse går ut på å registrere og vurdere tilstanden til en bygning eller deler av en bygning. Resultatet skal danne basis for økonomiske beregninger eller arbeider. Tilstandsanalyser nyttes som grunnlag for mange ulike formål, for eksempel kjøp og salg av eiendommer, planlegging av ombygging og vedlikeholdsplan, ferdigbefaring, garantibefaring og taksering. Metode og rapportform som benyttes vil avhenge av formålet med tilstandsanalysen.

Hvorfor tilstandsanalyse og planlegging av vedlikeholdet?


Omfanget av skader på bygninger i Norge er betydelig, og årlig går store beløp til å utbedre skader som skyldes dårlig utførelse og mangelfullt vedlikehold. Å vente med utbedringer og vedlikeholdsarbeider til skader har oppstått, krever høy utbedringsberedskap og store disponible økonomiske midler.

Skadetakst


Noen ganger blir man som huseier utsatt for skade på eiendommen. Ofte kan det også være mistanke om skjulte skader. Dette er en dramatisk situasjon for den som rammes. Som skadetakstmann er man den uavhengige tredjepart som
gjennom profesjonell og kunnskapsrik yrkesutøvelse sikrer at skadens omfang blir kartlagt og det utarbeides beskrivelse av utbedringsarbeidet med kostnadsoverslag.

SOPP OG RÅTE

Forebyggende tiltak:


Vi vet hvor lite det skal til for at skadelige sopper får etablere seg og forårsake betydelige skader.

En grundig tilstandsrapport vil kunne føre til at store verdier unngår å bli tapt som følge av manglende forebyggende tiltak.

Kjeller og loft er spesielt utsatt:


Fukt og manglende vedlikehold fører lett til etablering av skadelige sopper og treskadeinsekter. Vet du hva som skjuler seg bak rotet i kjelleren eller på loftet?

Oppdag problemene i tide:


Som oftest utvikler råte- og insektsskader seg over tid uten at huseier vet om det. Ved å foreta en kontroll kan du erstatte store utgifter ved skader med rimelige forebyggende tiltak. Vi anbefaler en grundig gjennomgåelse av kjeller og/eller loft. Deretter kan vi legge opp årlige kontroller for å sikre deg mot nye angrep.

INNEKLIMA/MUGGSOPP

Muggsopp:


Alle vet at fukt og muggsopp ikke er bra for helsa. Årsaken til fukt-og muggskader kan være kompliserte og sammensatte av flere forhold. Det kan være utette bad, rørlekkasjer, fuktvanding gjennom grunnmur / kjellergulv,inndriv av nedbør, taklekkasjer og kondens. Det kreves derfor god byggteknisk kunnskap og tilsvarende innsikt i fuktmekanikk for kartlegging av eventuelle fukt og muggproblem i en bygning.

Risikokonstruksjoner:


Våtrom

Spesiell oppmerksomhet rettes mot bad hvor det brukes fritt vann direkte på gulv og veggflater. Påført membran er ingen garanti for vanntett konstruksjon. Med fuktmålerutstyr kan det avdekkes ukjente skader – med stort omfang.


Krypkjeller

Alt for mange har en krypkjeller uten inspeksjonsmulighet. Ofte mangler forsvarlig avlufting av krypkjelleren samtidig som det ikke er fuktsikring mot grunn. Pga dette vil det være høy luftfuktighet i kryprommet med påfølgende skadeutvikling.


Utforede kjellervegger og oppforede kjellergulv

hører også med til skadeutsatte konstruksjoner grunnet kondens og svikt i drenering.


Skråtak – uten lufting

Ofte er det innredet soverom og loftstue som fra opprinnelsen ikke var tilrettelagt for innredning.

Hva blir kontrollert?


Ved misstanke om problem/skade anbefaler vi at du tar kontakt og vi kan bidra med blant annet:


  • Byggteknisk gjennomgang
  • Fuktmålinger
  • Utbedringtiltak og kostnadsoverslag

Vannskade

En vanlig skade:


Til daglig registreres det store vannskader. I gjennomsnitt vil alle boliger oppleve en vannskade hvert 20. år. Eldre installasjoner er mer utsatt enn nye, men dette skjer også på nyere anlegg. Slanger og pumper til vaskemaskiner er også utsatt for elde og slitasje og er ofte årsak til vannskader. Videre er skjulte skader på våtrom ofte et problem og hvor selve skaden ikke blir framtreden før stor skade har skjedd.

Forurensing av inneklima:


Utover store råteskader fører også fuktskader til forurensing av inneklimaet i form av helseskadelige avgasser fra fuktige materialer og spredning av muggsoppsporer i inneluft.

Store kostnader:


Kostnader og omfang ved vannskader blir ofte stort. Forsikringsselskap strammer også inn på vilkår og vi opplever flere tilfeller av skader hvor det ikke kommer til noen utbetaling / erstatning fra selskapene. Ved montering av vannsikre avstegningsventiler og lignende anlegg vil en eventuell lekkasje kunne registreres raskt og skadeomfang begrenses vesentlig.

Naturskade

Hva er naturskade?


Naturskade i lovens forstand er skade på ting som direkte skyldes skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd. Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader blir automatisk også forsikret mot naturskade. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Ordningen administreres av Norsk Naturskadepool hvor alle skadeforsikringsselskaper i Norge er medlemmer. Gjennom denne ordningen er du sikret erstatning ved naturskade.

Næringstakst

Aktuelt med verditaksering av næringsbygg


Næringseiendommer eller forretningsrelaterte eiendommer har i senere år også i større utstrekning skiftet eiere nå enn tidligere. Utviklingen har også ført med seg at bedrifter fusjonerer langt oftere enn før, og omstrukturering eller konkurser i bedriftene har ført med seg så vesentlige endringer av bruken av eiendommene, at man har måttet vurdere eiendommene på nytt.

Hva kontrolleres?


Næringsrelaterte eiendommer vurderes i utgangspunktet etter økonomiske prinsipper (avkastningsverdiene) som basis for verdsettelse. Dette er økonomiske prinsipper som er like uansett eiendommens karakter og beskaffenhet. Dette på bakgrunn av at de personer eller bedrifter som eier eiendommene har et avkastningskrav som de ønsker skal oppfylles. Ut fra dette vil man kunne uttrykke en avkastningsverdi som er lik markedsverdien. I markedet kan dette videre uttrykkes i den høyeste pris en kjøper er villig å betale og omvendt den laveste pris en selger er villig til å akseptere.

Avkastningsverdi


Den individuelle avkastningsverdien er knyttet til på hvilken måte takstobjektet er forvaltet. Det vil si hvilke leiekontrakter man har, gode eller dårlige, og ikke minst driftskostnadene og vedlikeholdskostnadene. Normalt vil pengestrømmer fordeles over en 10 års periode.

Tilstandsrapport næring

Forutsigbarhet ved leieforhold, kjøp, salg og vedlikehold


En tilstandsanalyse går ut på å registrere og vurdere tilstanden til en bygning eller deler av en bygning. Metoden og omfanget av rapporten, vil avhenge av formålet med tilstandsanalysen. Ved kjøp, salg og vedlikeholdsplanlegging vil en tilstandsrapport være en grundig og detaljert beskrivelse av den byggtekniske og vedlikeholdsmessige tilstand.

Grunnlag for utbedring


Etter en grundig befaring av bygningen med hensyn på den tekniske tilstanden lages det en Tilstandsrapport. Rapporten beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og/eller normale forventninger om tilstand etter slit og elde. En tilstandsrapport kan omfatte en del av eller hele bygningen og danne grunnlag for valg av utbedringsmetode, arbeidets omfang og kostnader.

REKLAMASJON


Har du kjøpt en bolig med feil og mangler? Da kan det være både frustrerende og kostbart å få problemene rettet opp. I slike tilfeller lønner det seg å reklamere på boligen.


Når du reklamerer på en bolig, betyr det at du som kjøper krever at selgeren retter opp eventuelle feil og mangler som var til stede på tidspunktet for kjøpet. Det kan dreie seg om alt fra skjulte fuktskader til feil på elektriske installasjoner eller rør. Hvis selgeren ikke har opplyst om slike problemer, kan du som kjøper ha krav på erstatning.

For å kunne reklamere på boligen, må du imidlertid kunne dokumentere at det foreligger feil eller mangler. Dette kan gjøres ved å få utført en reklamasjonsrapport av oss. En slik rapport vil kartlegge eventuelle feil og mangler på boligen og gi en grundig beskrivelse av disse.

Vi utarbeider en reklamasjonsrapport som ivaretar alle nødvendige forhold, inkludert opplysninger gitt under salget. Reklamasjonsrapporten undersøker hvilke feil og mangler det er i boligen og deretter om disse kan repareres rimelig. Boligen er ofte den største investeringen man gjør, så det er viktig at alle relevante opplysninger blir tatt hensyn til før beslutninger blir tatt.

Vi hjelper deg med alt fra verditakst og tilstandsrapport til mer spesifikke oppgaver som skadetakst, reklamasjonstakst og byggoppfølging.

Vi bistår deg enten det er snakk om næringsbygg, nybygg eller brukt bolig.


I tillegg bistår vi også med følgende tjenester:

  • Vedlikeholdsplanlegging
  • Kjøperådgivning
  • Energirådgivning
  • Termografering 
  • Fuktkontroll/uttørking